Statut si Cod de conduita

Descarca Statutul ARILOG

 

Cod de conduită ARILOG
Asociația Profesioniștilor din Logistică și Transport

 

Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natură privată, ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice și care sunt independente în raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică şi nici obţinerea de profit.

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără a primi o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare (precum internshipul/practica, etc):

• Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public.
• Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.).
• Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fara vreo constrângere de vreun fel sau altul.
• Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de ințiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.


Cuprins:

1. Misiune
2. Valori
3. Integritate profesională
4. Definiții

1. Misiune

ARILOG este o organizaţie apolitică, voluntară, profesională şi educaţională non-profit, al cărui scop este promovarea şi dezvoltarea ştiinţei şi tehnicilor de Logistică, Transport și  Supply Chain în toate companiile româneşti, indiferent de industrie:

• asigură legături între profesioniştii în logistică din diverse industrii;
• organizează evenimente naţionale şi internaţionale;
• elaborează standarde profesionale pentru desfăşurarea activităţii logistică, transport și supply chain în România;
• recunoaşte şi creşte nivelul profesional al membrilor săi prin certificarea competențelor în logistică la nivel european;
• permite împărtăşirea ultimelor tehnici din domeniu către toţi partenerii;
• contribuie la elaborarea de propuneri legislative în domeniile logistică, transport şi supply chain împreună cu membrii săi;
• reprezintă membrii în raporturile cu autoritățile publice locale, asociațiile patronale, profesionale si non guvernamentale, cu sindicatele la care au sau pot avea apartenență membrii nostri, organisme, cu organizații similare internaționale, inclusiv  ambasade sau reprezentanțele comerciale și consulare ale statelor cu care România are relații diplomatice.
• sprijină şi promovează membrii săi în îndeplinirea activităţii lor;

 

2. Valori

• Educație –  “Educația înseamnă să afli ce nici măcar nu știai, atunci cand nu știai.” Daniel J. Boorstin

• Împărtăşirea informaţiilor – Astăzi puterea se câștigă prin schimbul de informații, nu prin acumularea acestora.

• Transparenţă – “Încrederea este fundamentală unei relații. Transparența este moneda încrederii, schimbul deschis de informații între părțile implicate.” Christopher Penn

• Profesionalism – “Un profesionist este cineva care își poate face cel mai bine munca, atunci când nu are chef.” Alistair Cook

• Responsabilitate – Responsabilitatea este abilitatea de a-ți alege singur răspunsul. Steve Covey


3. Integritate profesională

Consiliul de conducere

Consiliul de conducere ARILOG este principala legătură pe care o are organizaţia cu membrii săi, inclusiv cu membrii şi mass media. Precizarea clară a misiunii, a realizărilor şi a scopurilor organizaţiei către industrie, precum şi obţinerea sprijinului din partea membrilor sunt elemente importante în cadrul unei strategii de relaţii publice cuprinzătoare. Consiliul de conducere este în final răspunzător pentru asigurarea aderării la normele juridice şi etice. Politicile solide şi un sistem clar de delegare către directorul executiv, pentru problemele legate de gestionarea activității vor ajuta la crearea unei imagini corecte. Consiliul de conducere trebuie să stabilească politicile pertinente şi să adere la prevederile din statutul organizaţiei şi documentele constitutive. Consiliul răspunde de asemenea,de respectarea prevederilor din statut şi a regulilor de funcţionare.

Membrii asociatiei

Nu acționează și fac declarații contrare intereselor asociatiei; nu concurează cu asociația pentru obținerea de beneficii sau avantaje în interes propriu sau al altor organizatii; nu primesc recompense financiare pentru servicii aduse asociației; acționează în deplină transparență și în conformitate cu misiunea și obiectivele asociației; adoptă o politică nediscriminatorie în ceea ce privește serviciile dezvoltate de asociație; comunică cu onestitate și acuratețe scopul, obiectivele si programele pentru a crea o imagine favorabilă asociației; susțin activitățile grupurilor din care fac parte și își respectă angajamentele asumate în cadrul acestora conform minutelor; propun subiecte pentru dezbateri și priorități pentru asociație.

Respect pentru drepturile omului

În cadrul ARILOG respectăm drepturile omului și nu facem discriminari pe bază de rasă, gen, etnie, vârstă, religie, orientare sexuală, dizabilități psihice sau statutul conjugal sau parental. Printre altele, ARILOG se angajează să adere la convenția Drepturilor Omului referitoare la desființarea exploatării copiiilor, la eliminarea muncii forțate și obligatorii, la fel ca și la convențiile pentru eliminarea discriminării legate de angajări și ocupații, de liberă asociere și negociere.

Cod Vestimentar

Înțelegem ca participanții la activitățile ARILOG să poarte anumite obiecte de vestimentaţie care conferă o imagine de respect faţă de ceilalți participanți și membrii noştri sau faţă de terţi, care să nu fie extravagante şi care să corespundă mediului de afaceri.

 

Conformitatea cu legi si directive

În cadrul ARILOG, trebuie să ne supunem tuturor legilor și directivelor aplicabile pe teritoriul României. Este de datoria noastră să cunoaștem și să ne familiarizăm cu toate legile pe care le putem întâlni în diferite situații, inclusiv legile competiției și cele de mediu. Este de datoria noastră să ne comportăm în relațiile legate de muncă și nu numai, într-un mod în care să nu periclităm reputația ARILOG.

Protejarea informațiilor confidențiale ARILOG, secrete de know-how

Secretele comerciale, informațiile confidențiale și know-how-ul nu pot fi divulgate decât celor ce sunt autorizați să le folosească. Trebuie să ne supunem regulilor ARILOG privind folosirea informațiilor confidențiale și ale informațiilor sensibile și vom încerca să impiedicăm scurgerea de informații și a secretelor de business. Chiar și după încheierea colaborării cu ARILOG (oricare ar fi motivele) nu avem voie sa divulgăm informațiile confidențiale ce le-am acumulat în timpul cât am fost memebri / angajați ARILOG.

Protejarea informațiilor personale

În cadrul ARILOG, atât membrii Consiliului Director, membrii asociației, cât și angajații trebuie să trateze datele personale cu grijă și în conformitate cu legile aplicabile. Trebuie să obținem și să înregistrăm date personale ale membrilor și partenerilor de afaceri doar pe căi legale, să le protejăm și să le administrăm foarte atent, să nu le folosim decât în scopul pentru care au fost furnizate.

Contabilitatea și raportarea

ARILOG va păstra date financiare exacte și de încredere. Toate rapoartele financiare vor reflecta exact situația tranzacțiilor ARILOG. ARILOG se străduiește să obțină produse și servicii de înaltă calitate pentru a se ridica la nivelul așteptărilor membrilor și simpatizanților săi. De asemenea, ARILOG caută să mențină un standard înalt pentru sănătate, sigurață și protecția mediului și își impune target-uri ambițioase pentru toate activitățile sale, inclusiv educație, cercetare și dezvoltare. Prin asta ARILOG s-a dedicat în acționarea în conformitate cu regulile societății în care își desfășoară activitatea. ARILOG este de asemenea dedicată în   a-si proteja valorile si secretele profesionale.

Contracte și alte angajamente

ARILOG se supune principiului că orice contract sau angajament trebuie respectat și se străduiește să își țină angajamentele față de acorduri, contracte etc.

Conflict de interese

Relațiile personale ale membrilor cu furnizori, clienți etc. pot genera situația unui conflict de interese (real sau aparent). Drept urmare trebuie să rămânem independenți (și să fim vazuți independenți) de oricare altă parte ce are o relație contractuală cu ARILOG.

Cererea și acceptarea privilegiilor

Pot apărea conflicte de interese atunci când i se oferă unui angajat ARILOG sau unui membru al Consiliului Director daruri, ospitalitate sau alte privilegii ce pot influența decizia lui/ei în legătură cu încheierea unei tranzacții cum ar fi plasarea unei comenzi sau încheierea unui contract. Nu este permis nici unui angajat ARILOG sau a vreunui membru al Consiliului Director să ceară direct sau indirect sau să primească nici un dar nejustificat sau privilegiu de la furnizori, clienți sau o altă a terță parte (inclusiv instituții publice, autorități etc) în legatură cu o tranzacție.

Oferirea și acordarea privilegiilor

ARILOG se bazează pe oferirea unor servicii de înaltă calitate. Nici un angajat sau membru al Consiliului Director sau membru al Asociației ARILOG nu poate oferi sau acorda, direct sau indirect, cadouri sau privilegii nejustificate altor membri, furnizorilor, clienților sau altei terțe părți (inclusiv instituții publice, autorități etc) Angajații ARILOG și reprezentanții Consiliului Director nu trebuie să participe în tranzacții care conduc la împărțirea profitului sau la donații politice ilegale, în relație cu guvernul sau organizațiile politice guvernamentale sau cu reprezentanții acestora.


4. Definiții

Consiliu Director ARILOG – persoanele care au fost alese în cadrul Adunării Generale a membrilor ARILOG să reprezinte asociația și să gestioneze activitatea acesteia.

Membrii ARILOG – reprezintă toate companiile și persoanele fizice care au semnat adeziunea de membru ARILOG și care au aderat implicit la statutul asociației și au cotizația de membru plătită la zi.


NoutatiMembri Gold

Membri Silver

Parteneri

Parteneri Media


Newsletter